20191127_133701_edited.jpeg

Jezusvolgers

Over deze site

Deze site beoogt de boodschap van de historische man Jezus voor het voetlicht te brengen. NEE, juist NIET die van Jezus als Christus. Christus heeft als zodanig nooit bestaan, maar was een mythische functie-aanduiding, en afkomstig van de zichzelf ‘apostel’ noemende Paulus. Paulus heeft Jezus nooit gekend, en diens boodschap ook niet. Althans, dat blijkt bij kritische beschouwing nergens uit. Hij baseerde zijn mythe op een soort verschijning van de ‘verrezen Christus’, een aantal jaren na Jezus’ dood. Alles wat ‘christelijk’ is, is dus van na Jezus. Jezus kan historisch  gezien geen christologie verkondigd hebben. Paulus’ Christenkerk werd een successtory, terwijl de Jezustraditie al vroeg door diezelfde kerk naar achter de historische horizon werd weggewerkt. Dat lukte echter niet helemaal, althans niet blijvend. De historische Jezus is terug, en zijn boodschap lijkt niet op die van Paulus.

 

De Jezus Christus van Kerk en geloof was een arme, analfabete ‘timmerman’ uit het Galilese gehucht Nazareth in het Palestina van 2000 jaar geleden. Hij was ook een magiër die de toekomst voorspelde, gedachten kon lezen, boze geesten verjoeg, doden opwekte, en over water kon lopen.  Een wel hele bijzondere 'timmerman' dus. Je kunt het ‘geloven’, en ieders geloof respecteer ik als zodanig, maar het kan niet historisch zijn. Historische analyse baseert zich op wetenschappelijke, dus rationele  uitgangspunten, geloof daarentegen niet.

De historische Jezus was een in de joodse wijsheidstraditie geschoolde Schriftgeleerde uit een welgesteld milieu in Jeruzalem. Jawel, u leest het goed,  Ik heb er rationele argumenten. Hij was een mens van vlees en bloed, die geen natuurwetten corrumpeerde. Wat hij verkondigde was niet magisch en niet mythisch, maar rationeel aanvaardbaar. Het gaat hier om de boodschap van die Jezus. Een geloofwaardige boodschap die haar strekking nooit heeft verloren.

 

In feite vormt Jezus' boodschap het antwoord op de eeuwenoude moderne vraag naar de zin van het menselijk bestaan. Eeuwenlang gaf het christelijk geloof een antwoord daarop, maar dat blijkt toenemend niet langer te voldoen. Steeds minder mensen nemen deel aan geloofszaken zoals kerkbezoek, en ander dingen die daarmee samenhangen. In plaats daarvan lijkt de moderne mens eerder zijn heil te zoeken in materialisme, met het idee dat bezit, macht, roem, en geld geluk brengen. Of hij streeft naar ‘zelfexpressie’, vaak ten koste van de medemens. Of hij doet rare dingen die ook nergens toe leiden.  Het antwoord dat de historische Jezus gaf op de vraag naar de zin van het leven, stoelt op de toen al eeuwenoude joodse wijsheidstraditie. Het heeft evenwel aan actualiteit niets verloren, hoewel de hedendaagse invulling zal verschillen van die van eeuwen geleden. Maar de essentie wat betreft de inhoud en de achtergrond, is hetzelfde gebleven. Die staat nog steeds borg voor een ‘tevreden’ leven, een 'zinvol' leven, een 'goed' leven.


Degene die geïnteresseerd is in de boodschap van de historische man Jezus, vindt hopelijk iets van haar of zijn gading op deze site jezusvolgers.com. Uitgebreider informatie kan je vinden in mijn boek: 

 

HET GOEDE ZOEKEN.

De zin van het leven volgens Prediker en Jezus.

Buijten en Schipperheijn – Motief,

Amsterdam, 2022. www.buijten.nl

 

Is de website daarmee een reclamemedium voor een boekverkoop? Natuurlijk hoop ik dat het boek belangstelling gaat genieten, maar niet uit materiele overwegingen. Ik zal er in dat opzicht niets wijzer van worden. Ik hoop dat de site, net als het boek, er toe bijdraagt de oorspronkelijke boodschap van de historische Jezusfiguur onder de aandacht te brengen. Het gaat mij om een ideële doelstelling, in de hoop dat er mensen 'wijzer' van worden.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 22-04-22 bij:

Voor alle duidelijkheid toch nog even het volgende.

Laat ik vooropstellen dat ik ieders geloofsovertuiging respecteer zolang die de medemens niet benadeelt. Deze website, maar ook mijn boek, richt zich niet tegen het christelijk geloof. Wanneer ik hier en daar de dingen scherp stel, is dat niet om te beledigen of te fulmineren, maar om bepaalde verschillen te onderstrepen. Dat is mijns inziens nodig voor de duidelijkheid, omdat de vanzelfsprekendheid waarmee bepaalde overtuigingen eeuwenlang zijn ingeslepen zo hardnekkig zijn, dat een eerlijke discussie daarover zonder die duidelijkheid bijna onmogelijk is.  Maar misschien geldt de drang tot discussie alleen van de kant van hen die vragen hebben, of nuancering nastreven, en heeft het geen enkele prioriteit vanuit een onwrikbare overtuiging.  Iedere twijfel daaraan, ja zelfs ieder ander denkbaar idee daarover, ondergraaft de geloofszekerheid. En dat is wat je in het licht van je eeuwige zaligheid, je niet kunt permitteren. Het vormde de essentie van Paulus’ oorspronkelijke Christusverkondiging, en doet nog steeds opgeld.

Daarom wordt een boek dat over Jezus gaat zonder daarbij diens Christusrol te benadrukken, vanuit het christelijk geloof al snel als een boek tegen dat  geloof gezien. Vanuit de geloofswereld hoor je die opvatting vaak gestaafd met een vermeend Jezuswoord. In mijn jeugd beluisterde ik het menigmaal in de kerk, wanneer het vanaf de kansel verkondigd werd. Later hoorde ik het nogal eens van overtuigde Christenen: de mens die de keus niet openblijk maakt ten gunste van het christelijk geloof, kiest impliciet daarmee een tegenstander van Christus te zijn, en daarmee een vijand van God. Kies je niet voor Paulus’ christologie, dan heb je al voor je eeuwige verdoemenis gekozen wanneer je Christus reddende bemiddeling daarmee afwijst. Dus een boek dat over Jezus gaat, maar niet Jezus als Christus onderstreept, is een boek tegen het christelijk geloof.

Het is een vooropgezette overtuiging, die men graag beargumenteert met een verdraaide evangelietekst in de hand. Het vermeende Jezuswoord waarom het daarbij gaat, vinden we in Mattheüs 12:30: ‘Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen’. Het staat ook in Lukas 11:23: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen’. Waarschijnlijk is Markus 9:40 de bron van Mattheüs, en leende Lukas het weer van Mattheüs. Maar, verdraaid! De Markustekst zegt heel wat anders: ‘Want wie niet tegen ons is, die is voor ons’. Daar geeft Jezus aan dat wanneer iemand zich niet tegen hem en zijn volgers richt, hij in feite geen bedreiging vormt, en zelfs aan dezelfde kant staat. Wie waren in Galilea tegen Jezus en de zijnen gericht? Koning Herodes Antipas met zijn trawanten. Je was een voor- of tegenstander van de schaamteloze dictator die het op Jezus’ leven gemunt had. Mattheüs en Lukas maken er dan een christelijke apologetische uitspraak van, door het Jezuswoord om te draaien, waarmee Jezus in feite een overtuiging als van de schaamteloze Herodes wordt toegedicht. Apologetisch-literair begrijpelijk, maar qua betekenis onzinnig. Als een koe een beest is, is dan ieder beest een koe? Mattheüs maakte van een Jezusuitspraak, een stok om in zijn tijd onwillige honden tot bekering te slaat. Bekering naar het christelijk geloof. Dat past in de Paulustraditie, maar niet in die van Jezus. Het is daarom onterecht om vanuit het christelijk geloof alles over Jezus dat niet ten faveure van Jezus als Christus spreekt, te zien als zijnde gericht tegen de christelijke overtuiging. Het houdt geen steek; niet op basis van de genoemde Bijbelteksten, en niet vanuit de redelijkheid der dingen.

Deze website noch mijn boek zijn gericht tegen het christelijk geloof. Dat kan je ervan maken, zoals men alles een bepaalde draai kan geven.  Wanneer website noch boek primair de Pauluschristologie verkondigen, maakt dat nog niet dat ze zich ‘daarom’ daartegen richten, ook al zijn er de nodige punten van discussie. Het is niet altijd eenvoudig om denken in zwart-wit tegenstellingen te willen nuanceren. Ik wil het maar gezegd hebben.